ανελεύθερες κοινωνίες,1000 ΝΗΣΙΑ, ΑΤΑΚΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ-COOKE, κλπ.